កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

Loading...

ប្រចៀវជាសត្វស្លាបម្យ៉ាងដែលមានក្លិនឆ្អេះ ប៉ុន្ដែវាក៏ជាសត្វមានប្រយេាជន៌ម្យ៉ាងដែរ គឺវាអាចសីុសត្វ ល្អិតចង្រៃមួយចំនួន និងលាមករបស់ ប្រចៀវផ្ដល់ជីជាតិ ដ៏សំខាន់ដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ។
ដេាយមេីលឃេីញនូវសារៈប្រយេាជន៌បែបនេះ លេាកពូ កេង គីមសេង រស់នៅភូមិអូរតាប៉ោង ឃំុអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ខេត្ដពេាធិសាត់ គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៌ ចិពា្ចឹមសត្វប្រចៀវ ។ ការចិញ្ចឹមនេះបានចាប់ផ្ដេីម តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨២ ដែលកាលណេាះប្រចៀវមានត្រឹមចំនួន១០០ ក្បាល ប៉ុណ្ណេាះ ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រចៀវគាត់កេីនបាន ចំនួន ៥-៦ មុឺនក្បាល ។ បទពិសេាធន៌ចិញ្ចឹមប្រចៀវនេះ គាត់ចេះពីឪពុកម្ដាយគាត់តៗគ្នាមក ។

កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

១>ការផ្សាំងសត្វប្រចៀវ
មុនចាប់ផ្ដេីមចិញ្ចឹម គាត់សង្កេតមេីលតេីភូមិណាមួយ រឺ កន្លែងណាមួយមានសត្វប្រចៀវរស់នៅ ទេីបគាត់ធ្វេី ការផ្សាំងឲសត្វប្រចៀវស្គាល់កន្លែងសិន ប៉ុន្ដែបេីកន្លែងនេាះពំុមានសត្វប្រចៀវរស់នៅទេ យេីងមិនអាចធ្វេីសំបុកបានទេ > ការផ្សាំងនេះ គាត់បានកាប់ស្លឹកត្នេាតឲ្យធ្លាក់សំយ៉ាកចុះមកក្រេាមទាំងស្លឹកស្រស់ រឺ ងាប់ ធ្វេីយ៉ាងណាឲមានភាពស៊ុបទ្រុបដើម្បីទាក់ទាញឲសត្វប្រចៀវមករស់នៅ >

២>ការរៀបចំធ្វេីសំបុក
លេាកពូបនរៀបចំជាស៊ុម ដេីម្បីចំលងពីដេីម ដែលកាប់ធ្វេីជំរកមុនឲវាមករស់នៅ > ស៊ុមអាចហៅ បនថា ជាសំបុកធេី្វអំពីឈេី ដែលមានបណ្ដេាយ ២ ម៉ែត្រ និងទទឹង ២ ម៉ែត្រ > ស‘ុមនេះគាត់បនដំឈេី ប្រទាក់គ្នា ដេីម/ីពាក់ធាងត្នេាតធ្វេីជាជំរក > ទំហំនេះ សម្រាប់សំបុកតូចពាក់នៅលេីដេីមឈេី ១ ដេីម និង ប្រេីធាងត្នេាតអស់ចំនួន ១៦០ ធាង > ចំពេាះសំបុកធំ សម្រាប់ដេីមឈេី ២ ដេីម ដែលនៅជិតគ្នា ¬ចន្លេាះ ២-៣ ម៉ែត្រ ពីគ្នា¦ > សំបុកធំមានទំហំទទឹង ២្ប៣ ម៉ែត្រ បណ្ដេាយ ៦ ម៉ែត្រ ក្នុងស៊ុមមានដើមឈេីប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ដូចស៊ុមតូចដែរ > ចំពេាះឈេីដែលយកមកធ្វេីស៊ុម គាត់ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ទីកន្លែងចិញ្ចឹម និងអភិរក្សសត្វប្រចៀវជ្រេីសរេីសឈេីល្អ ¬ខ្លឹម¦ ដេីម្បីកំុឲ្យឆាប់ពុកប្រេីបានយូរ ¬ប្រចៀវអាចរស់នៅបន ៣-៤ ឆ្នាំ¦ > ចំពេាះដេីមឈេីដែល ត្រូវធ្វេីជាសំបុក លេាកពូបនមានប្រសាសន៌ថា អាចជ្រេីសរេីសយកដេីមឈេីប្រភេទអី្វក៏បានដែរដូចជា ត្នេាត ដូង >ល> ឲតែយេីងបានផ្សាំឃេីញថាមានប្រចៀវរស់នៅ > សំបុកតូចគាត់ចំណាយប្រក់អស់ពី ១៥-២០ មឺុនរៀល > ចំពេាះ សំបុកធំចំណាយអស់ ៣០-៤០ មឺុនរៀល >

កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

៣>ការសង្កេតទៅលេីលក្ខណៈរស់នៅរបស់ប្រចៀវ
លេាកពូបានឲ្យដឹងថាប្រចៀវដែលគាត់ចិពា្ចឹមជាប្រចៀវសីុសត្វល្អិត វារស់នៅជាហ្វូង ចេញដំណេីររកសីុជាហ្វូង និងចាំសំបុករបស់វា លុះត្រាតែសំបុកស្អុះស្អាប់ មានដូចជា ស្រមេីរ និងសង្កេីចទេីបវាលែងនៅមួយរយៈផ្លាស់ទៅនៅ សំបុកផ្សេង លុះសំបុកចាស់លែងមានសត្វល្អិតយាយីរ វាត្រឡប់មករស់នៅវិញ > ដូច្នេះហេីយ ទេីបគាត់ធ្វេីសំបុកច្រេីន ទុកឲប្រចៀវផ្លាស់លំនៅ ¬សំបុកគាត់ទាំងអស់ ១៩¦ >
ម៉េាងប្រមាណ ៥-៦ ¬ថ្ងៃលិច¦ ប្រចៀវចាប់ចេញរកសីុ ម៉េាងប្រហែល ៩-១០ យប់ វាហេីរចូលទ្រនំវិញជា បន្ដបន្ទាប់រហូតដល់ជិតភ្លឺ ទេីបហេីរចូលសំបុកអស់ > នៅពេលជិតចេញដំណេីររកសីុ មានមេខ្យល់វាចំនួន ៤-៥ ក្បាល ចេញពីសំបុកមកឆ្វែលមេីលជំុវិញ ២-៣ ដង មេីលអាកាសធាតុ និងស្ថានភាពតេីអាចចេញដំណេីរបានរឺទេ បន្ទាប់មក ទេីបវាសំរេចចិត្ដចេញពីសំបុកទាំងហ្វូង >
ក្នុង ១ ឆ្នាំ សត្វប្រចៀវមានកូនតែម្ដង ¬នៅខែមេសា¦ មេ ១ អាចកេីតបនកូន ២ > ល្បឿនដែលវាហេីររក ចំណី ៣២ គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង ១ ម៉េាង > សត្វប្រចៀវ ១ ក្បាល អាចផ្ទុកចំណីបាន ១ ភាគ ៣ នៃទំងន់ខ្លួនរបស់វា > លេាកពូបានសង្កេតឃេីញថា នៅខែរងា រឺ រដូវភ្លៀង ប្រចៀវពំុសូវមានអាចម៌ទេ ព្រេាះពុំសូវមានសត្វល្អិតសីុ ម៉្យាងទៀត អាកាសធាតុពំុសូវល្អ វាសំងំក្នុងសំបុកមិនចេញរកចំណីទេ ពេលមេឃស្រឡះ ទេីបវាចេញរកចំណី > រីឯសំបុកដែលនៅ ឆ្ងាញពីលំនៅដ្ឋានពេកប្រចៀវមិនសូវរស់នៅទេ ព្រេាះច្រេីនមានអ្នករំខាន ដូចជាកេ្មងបាញ់លេង រឺមានសត្វស្ទាំងមក ចាប់សីុគ្មានញញេីត > កន្លែងដែលប្រចៀវមករស់នៅច្រេីនដេាយសារវាមានភាពកក់ក្ដេៅ  គ្មានអ្នករំខាន រឺ សំលាប់វា >

Loading...
កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

៥>ការប្រមូលអាចម៌ប្រចៀវ
នៅពេលភ្លឺឡេីង ¬ព្រលឹម¦ ប្រចៀវជុះអាចម៌ ពេញក្រេាមដេីមឈេីដែលបាានធ្វេីសំបុក > នៅក្រេាម ដេីមឈេីដែលធ្វេីសំបុកនេាះ ត្រូវជំរះស្មៅជំុវិញគល់ ឈេី ឲ្យបានស្អាតចំងាយពីគល់ ២ ម៉ែត្រ ដេីម្បីងាយស្រួល ក្នុងការប្រមូលលាមកប្រចៀវ > ការបេសប្រមូល លាមកចាប់ផ្ដេីមនៅម៉េាង ១-២ ថ្ងៃត្រង់ ដេីម្បីអេាយ លាមកស្ងួតស្រពាប់ ¬ស្ងួតខ្លាំងអស់ជាតិទឹកនេាម¦ > តាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់លេាកពូ សត្វប្រចៀវប្រហែល ជាង ១ មឺុនក្បាល ប្រមូលលាមកបនពី ៦-៧ គីឡូក្រាម ក្នុង
ការបង្ហាញអំពីសំបុកតូច និងទ្រុងដាក់លាមកប្រចៀវ
១ ថ្ងៃ > ក្រេាយពីប្រមូលហេីយ គាត់យកទៅចាក់គរទុកនៅក្នុងរេាងជីដែលមានតំបូលប្រក់ស្លឹក ជពា្ជាំងធ្វេីពីឈេីព័ទ្ធ ជំុវិញការពារកំដៅ និងភ្លៀង > នៅពេលគាត់ប្រមូលទុកជាគំនរបនច្រេីន ទេីបចាប់ផ្ដេីមច្រកចូលការរុង > មួយការុង ច្រកបនលាមកប្រចៀវសុទ្ធពី ៣០-៤០ គីឡូក្រាម និងលក់បនតំលៃ ៤ មឺុនរៀល ក្នុង ១ ការុង >
ក្រេៅពីលាមកប្រចៀវដែលចិញ្ចឹមដេាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ លេាកពូបានប្រមូលទិញពីអ្នកជិតខាងដែលចិពា្ចឹមប្រចៀវ ដែរនេាះបន្ថែមទៀត ព្រេាះគាត់អាចរកទីផ្សារលក់បានស្រួល > បច្ចុប្បន្ននៅភូមិរបស់គាត់មានកសិករចំនួន ៧-៨ គ្រួសារ ដែលចិពា្ចឹមប្រចៀវដេាយពិតប្រកដ និងមានអង្គការដានីដា ជួយគាំទ្រក្នុងការអភិរក្សសត្វប្រចៀវ >

កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

៦>ការយកជីលាមកប្រចៀវទៅប្រេីប្រាស់លេីដំណាំ

តាមបទពិសេាធន៌របស់លេាកពូបនឲដឹងថា ដេីម្បីយក លាមកប្រចៀវប្រេីប្រស់លេីដំណាំឲមានប្រសិទ្ធិភាព ត្រូវយកជី នេាះទៅផ្ងំឲកាច់សិន ដេាយលាយជាមួយលាមកសត្វផ្សេងៗ > គឺ គាត់បនយកលាមកប្រចៀវ ១ ការ៉ុង ¬៣០-៤០ គីឡូក្រាម¦ លាយ ជាមួយលាមកគេា ១ រទេះ ច្របល់ចូលគ្នាឲសព្វ រួចស្រេាចទឹកឲ ជេាគ ទេីបយកក្រណាត់កៅស៊ូគ្របអេាយជិតរក្សាទុករយៈពេល ៥-៧ ថ្ងៃ ទេីបយកទៅប្រេីលេីដំណាំ > ការធ្វេីរបៀបនេះធ្វេីឲដីមានគុណភាព ល្អ ¬ផុស¦ ដំណាំលូតលាស់ល្អជាងការប្រេីជីលាមកប្រចៀវស្រស់ >
សំបុកធំដែលចងផ្អេាបជាមួយដេីមត្នេាតពី នៅជិតគ្នា

៧>ចំណាប់អារម្មណ៌របស់លេាកពូ គឹម សេង
ក្នុងការចិពា្ចឹម និងអភិរក្សសត្វប្រចៀវនេះ លេាកពូមានចំណាប់អារមμណ៌ថា ជាការងារមួយដែលអាចរកប្រក់ ចំណូលបនស្រួល មិនធ្វេីឲមានការខ្វាយខ្វល់ រឺ រវល់ច្រេីនពេកទេ ក្រេៅពីការធ្វេីសំបុក និងប្រមូលលាមករាល់ថ្ងៃ > ម្យា៉ងទៀតបានរួមចំណែកអភិរក្សសត្វប្រចៀវកំុឲបត់បង់ផង ព្រេាះសត្វប្រចៀវមានប្រយេាជន៌ជួយសីុសត្វល្អិត និងផ្ដល់ លាមកធ្វេីជាជីដាក់ដំណាំ > គាត់ដឹងគុណដល់សត្វប្រចៀវ ព្រេាះគាត់បនរស់ដេាយសារសត្វប្រចៀវនេះ >

កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

សរុបមក កត្ដាសំខាន់ក្នុងការចិពា្ចឹម និងទាក់ទាញឲមានសត្វប្រចៀវមករស់នៅច្រេីនមានៈ
-សង្កេតមេីលតំបន់ដែលមានសត្វប្រចៀវធ្វេីការផ្សាំងឲស្គាល់សំបុក
-កំុឲ្យមានការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រចៀវ ¬កំុគប់ រឺ បាញ់សំបុក¦
-នៅពេលធ្វេីសំបុកថ្មីត្រូវយកស្លឹកចាស់ៗ ដែលវាធ្លាប់ជ្រកទៅបង្កប់ក្នុងសំបុកថ្មី រឺ ចាក់សំឡេងប្រចៀវយំ ឲវាលឺប្រចៀវ និងមករស់នៅច្រេីន
-ធ្វេីសំបុកឲ្យច្រេីនទុកឲ្យប្រចៀវផ្លាស់លំនៅនៅពេលសំបុកចាស់ស្អុះស្អាប់ >

កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….
Loading...

Comments

comments

15 thoughts on “កម្ពុជា៖ កសិករគំរូ​ហ៊ានចំណាយប្រាក់យ៉ាច្រើនចិញ្ញឹមប្រចៀវបាន ដល់ពេលទទូលផលនឹកស្មានមិនដល់……….

 • October 14, 2017 at 8:25 am
  Permalink

  I have noticed that your page needs some fresh content. Writing
  manually takes a lot of time, but there is tool for
  this time consuming task, search for: Wrastain’s tools for
  content

 • October 15, 2017 at 2:48 am
  Permalink

  I have noticed you don’t monetize your site, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month because you’ve got hi quality
  content. If you want to know how to make extra $$$, search for: Mrdalekjd methods for
  $$$

 • October 17, 2017 at 6:02 am
  Permalink

  In my opinion you are mistaken. Let’s discuss. Write to me in PM.
  group

 • November 22, 2017 at 11:26 pm
  Permalink

  I have checked your page and i’ve found some duplicate content,
  that’s why you don’t rank high in google’s search results, but there is a tool that can help you
  to create 100% unique articles, search for: Boorfe’s tips unlimited content

 • January 18, 2018 at 2:51 pm
  Permalink

  Hello admin, i have to say you have very interesting articles
  here. Keep up posting !

 • January 25, 2018 at 9:51 pm
  Permalink

  I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn additional cash every month
  because you’ve got high quality content.
  If you want to know how to make extra bucks, search for:
  Mertiso’s tips best adsense alternative

 • February 4, 2018 at 12:49 am
  Permalink

  Hi admin, i must say you have very interesting articles here.

  Your page should go viral. You need initial traffic
  only. How to get it? Search for: make your content go viral
  Wrastain’s tools

 • February 13, 2018 at 9:26 pm
  Permalink

  Interesting content my friend, keep updating your website

 • March 6, 2018 at 9:15 pm
  Permalink

  I have checked your site and i’ve found some
  duplicate content, that’s why you don’t rank high in google’s
  search results, but there is a tool that can help you to create 100%
  unique content, search for; Best article rewritwer Ercannou’s essential tools

 • March 12, 2018 at 8:59 am
  Permalink

  Hello, is anybody here interested in online job? It’s simple survey filling.
  Even 10 bucks per survey (10 minutes of work).
  If you are interested, send me e-mail to hansorloski[at]gmail.com

 • March 16, 2018 at 9:56 pm
  Permalink

  Everything is very open with a very clear clarification of the issues.
  It was definitely informative. Your website is useful.
  Thank you for sharing! http://crackedidm.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.