បង្គន់ធ្វើមកពីមាសសុទ្ធថ្លៃបំផុតនៅលើលោកដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៥០០០,០០០$ កំពុងស្ថិតក្នុងកាដេញថ្លៃនៅឡើយ……..

Loading...

ពិតជាគួរអោយអស្ចារ្យណាស់ដែរមានក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងដែរបានបង្កើតចានបង្គន់មាសឡើងហើយលក់ក្នុងតម្លៃ 5000000$ សហរដ្ឋអាមេរិក។ អ្វីដែរគួរអោយចាប់អារម្មណ៏នោះគឺមានអ្នកចង់បាននឹងអ្នកដេញថ្លៃរាប់ពាន់លានអ្នក ពិតជាគួរអោយអស់សំណើចមែន​ គ្រាន់តែចានបង្គន់សោះ ប៉ុ​ន្តែវាល្អត្រង់រំលាយពីមាសយកមកស្រោបធ្វើ (សូមចុចមើលវីឌីអូបន្ត)៖

Loading...
បង្គន់ធ្វើមកពីមាសសុទ្ធថ្លៃបំផុតនៅលើលោកដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៥០០០,០០០$ កំពុងស្ថិតក្នុងកាដេញថ្លៃនៅឡើយ……..
បង្គន់ធ្វើមកពីមាសសុទ្ធថ្លៃបំផុតនៅលើលោកដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៥០០០,០០០$ កំពុងស្ថិតក្នុងកាដេញថ្លៃនៅឡើយ……..
បង្គន់ធ្វើមកពីមាសសុទ្ធថ្លៃបំផុតនៅលើលោកដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៥០០០,០០០$ កំពុងស្ថិតក្នុងកាដេញថ្លៃនៅឡើយ……..
បង្គន់ធ្វើមកពីមាសសុទ្ធថ្លៃបំផុតនៅលើលោកដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ ៥០០០,០០០$ កំពុងស្ថិតក្នុងកាដេញថ្លៃនៅឡើយ……..

Loading...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.