បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….

Loading...

នៅតំបន់វាលរហោស្ថាននៃរដ្ឋ New Mexico ភាគខាងជើង អ្នកនឹងស្តាប់ឮសំឡេងបុរសម្នាក់កំពុងធ្វើការងាររបស់គាត់នៅក្រោមដីក្នុងរូងភ្នំមួយ។

បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….

អ្នកនឹងឃើញច្រកចូលតូចមួយសម្រាប់ចូលទៅរូងភ្នំ ទីដែលលោករ៉ា ផូលឡេត (Ra Paulette) ចំណាយពេល ២៥ ឆ្នាំជីករូងថ្មភ្នំនៅរដ្ឋ New Mexico ឱ្យទៅជាស្នាដៃសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ។ លោកចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំធ្វើរឿងនេះជាមួយនឹងឆ្កែសំណព្វមួយក្បាលរបស់លោក។

Loading...
បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….
បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….
បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….
បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….
បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….
បុរសម្នាក់រស់នៅវាលរហោស្ថាន ២៥ឆ្នាំ មិននឹកស្មានថាពេលចូលដល់រូងភ្នំកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ពិតជាមាន…….

Loading...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.